uhlíková stopanašeho pivaPivovarský dům Ostrava, výrobce piva Qásek, se stal prvním minipivovarem v České republice, který si nechal stanovit uhlíkovou stopu svého piva. Ta činila 255 g CO2 ekv. na jeden půllitr piva. Co to to číslo znamená? Dle autorů analýzy, odborníku ze společnosti CI2, o.p.s. uhlíková stopa vyjadřuje množství přímo i nepřímo vyprodukovaného oxidu uhličitého (a dalších skleníkových plynů) z výroby a zpracování piva Qásek. Lze podle ní vyčíslit zátěž na životní prostředí a klimatický systém Země. Do výpočtu uhlíkové stopy vstupují data ze spotřeby energií, dopravy, množství a původu surovin či z produkce odpadu a odpadních vod.
Zda je tato hodnota vysoká či nízká, nelze jasně říci. Při porovnání se zahraničními pivy se došlo k obdobným hodnotám. Uhlíková stopa 0,3 l Coca Coly je však o třetinu vyšší. Důležité však bude stanovení trendu, tedy opětovný výpočet uhlíkové stopy v horizontu jednoho či dvou let. To se ukáže, zda investice, kterými pivovar v roce 2013 prošel, znamenaly úsporu energií a materiálu a tedy i nižší uhlíkovou stopu.
První krok k minimalizaci dopadů jsme již udělali, stanovili jsme si uhlíkovou stopu. Nyní je na nás, zda její hodnotu udržíme nebo dokonce snížíme.

CO JE UHLÍKOVÁ STOPA?

Výrobu a distribuci piva můžeme posoudit i z jiných než čistě ekonomických hledisek. Stále častěji používaným environmentálním indikátorem v nejrůznějších sektorech jeuhlíková stopa. Stopu vytváří každý jednotlivec, podnik a stát. V případě piva ukazuje, kolik skleníkových plynů bylo uvolněno během jeho životního cyklu. Zahrnuje vlastní výrobu piva, ale i pěstování a zpracování surovin (ječmen, chmel), výrobu obalových materiálů a likvidaci odpadů. Výsledný indikátor, přepočtený na jednotky hlavního skleníkového plynu – oxidu uhličitého - můžeme vztáhnout na jednotkové množství produktu, např. půllitr piva. Uhlíková stopa umožňuje srovnání různých značek piva z ekologického pohledu. Co je důležitější, poskytuje podklad pro snížení dopadu výroby a distribuce piva na životní prostředí a klima. Pomáhá identifikovat, která část výrobního řetězce je klimaticky nejvíce problematická a zanechává největší otisk. Umožňuje stanovit opatření, které budou z hlediska snížení ekologického dopadu výroby a distribuce nejefektivnější.
CI2, o.p.s. v roce 2013 stanovila uhlíkovou stopu jednoho z nově vzniklých českých minipivovarů, Pivovarského domu Ostrava, který vyrábí pivo Qásek. Výstav tohoto pivovaru činí 500 hl za rok. Jednou z otázek, kterou jsme si spolu s majitelem kladli při výpočtu, bylo zda minipivovar, vzhledem k regionálnímu charakteru výroby a distribuce, vytvoří menší stopu na jedno pivo než nadnárodní pivovarské společnosti. Dalším důvodem pro analýzu bylo plánované rozšíření výroby piva a instalace nových technologií (výstavba nové varny). Jakým způsobem se tato intenzifikace výroby projeví z hlediska celkové uhlíkové stopy?
První fází výpočtu bylo stanovení hranice analýzy uhlíkové stopy. Do výpočtu byla zahrnuta hlavní vstupy výroby piva tj. spotřeba vody, chmele a sladu. Zdrojem dat o uhlíkové stopě je analýza životního cyklu těchto položek. Dále vlastní výroba piva v Pivovarském domě Ostrava, tj. spotřeba elektřiny a zemního plynu, materiálů (tonery, papír, sanitační prostředky) a balené vody. Připočteme uhlíkovou stopu výstupů – PET lahví, v kterých je pivo Qásek distribuováno, směsného komunálního odpadu a odpadní vody. Poslední zahrnutou položkou je distribuce piva – spotřeba pohonných hmot. Za hranicí analýzy zůstala tedy např. výstavba budovy minipivovaru či doprava zaměstnanců do zaměstnání.
Výsledná hodnota uhlíkové stopy Pivovarského domu Ostrava činí 25,5 tun CO2 ekv., tj. 255 g CO2 ekv. na půllitr piva. Výsledky jsou podle mezinárodních standardů obvykle prezentovány z hlediska scopes (oblastí). Scope 1 tvoří přímé emise skleníkových plynů do ovzduší (spotřeba zemního plynu), Scope 2 nepřímé emise z nakupované energie (spotřeba elektřiny) a Scope 3 další nepřímé emise (voda, suroviny, pohonné hmoty a další). Rozdělení emisí u piva Qásek ukazuje následující graf. Podobně jako u jiných výrobků a podniků dominuje Scope 3 (43 %), i když ne tak výrazně jako v jiných oblastech.Jak si stojí Qásek ve srovnání se zahraničními pivovary? Nejdále jsou s výpočty uhlíkové stopy piva Britové. Například u lahvových piv Adnams se uhlíková stopa pohybuje od 529 – 711 g CO2 ekv./láhev. Z významné části se na tom podílí skleněná láhev. Srovnání s dalšími produkty a aktivitami ukazuje tabulka.Jakým způsobem uhlíkovou stopu snížit? 75 % uhlíkové stopy Qásku je tvořeno spotřebou fosilní energie (elektřina, zemní plyn) při výrobě piva a paliv (benzínu) při distribuci. Úsilí o „zelené“ či „uhlíkově neutrální“ pivo by se tedy mělo zaměřit na energeticky efektivní hospodaření a využívání obnovitelných zdrojů energie. Dalším krokem může být změna dodavatelů základních surovin a materiálů – využívání ekologicky šetrnějších a regionálně bližších variant.

Uhlíkovou stopu piva Qásek můžeme pro větší názornost porovnat s dalšími aktivitami: